ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (จำนวน 2 คน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (จำนวน 2 คน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นั้น วิทยาลัยฯ ขอประกาศการประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (จำนวน 2 คน) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย ดี.ซี.เอ. ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 396,000.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง รายละเอียด คลิกที่นี่