ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานของตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับประเทศ โดยผลการประกวด ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด

21 – 23 ธันวาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานของตัวแทนชมรม TO BE NUMBER…

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education, Career & Entrepreneurship Center : MOE CEC) ในการจัดกิจกรรม ห้องเรียนอาชีพ ในหัวข้อ “อาหารว่างสร้างอาชีพ” บรรยายโดย คณะครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

27 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education, Career & Entrepreneurship Center : MOE CEC)…

งานอาชีวศึกษาบัณฑิตร่วมกับแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)

27 ธันวาคม 2564 งานอาชีวศึกษาบัณฑิตร่วมกับแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางปราณี…

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมหน่วยงานในกำกับ AMTO – SPTC เพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข คู่มือกระบวนการฝึกอบรม (Training Procedure Manual : TPM) และคู่มือหลักสูตรฝึกอบรม (Course Manual : CM) บรรยายโดย นายประจวบ พงษ์ปรีดา ผู้เชี่ยวชาญ

24 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมหน่วยงานในกำกับ AMTO – SPTC เพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข คู่มือกระบวนการฝึกอบรม (Training Procedure Manual : TPM)…

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2564

20 – 24 ธันวาคม 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน…

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2564

24 ธันวาคม 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด…

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยมี นายวิชัย จันทร์จำรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด

23 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยมี นายวิชัย จันทร์จำรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย จ.ส.อ. ดร.สมพร…

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายรังสรรค์ ยังน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ พร้อมคณะ เข้าตรวจการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2564

23 ธันวาคม 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายรังสรรค์ ยังน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ พร้อมคณะ เข้าตรวจการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี…

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดพิธีมอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงาน และบริษัทต่าง ๆ โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบ

23 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดพิธีมอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงาน และบริษัทต่าง ๆ โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบ…