อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

31 มีนาคม 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา  2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ…

จัดการปัจฉิมนิเทศและรายงานผลการสอนนักศึกษาฝึกสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

29 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดการปัจฉิมนิเทศและรายงานผลการสอนนักศึกษาฝึกสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.สุชาติ ใจสถาน ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ…

การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 การพิจารณาตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

26 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 การพิจารณาตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร…

การยื่นคำร้องเพื่อขอเปิดรายวิชาเรียน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการยื่นคำร้องเพื่อขอเปิดรายวิชาเรียน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ อาคาร 2 ชั้น 2 ภายในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 นี้เท่านั้น!!…

จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ “เตรียมความพร้อมก้าวไปในอนาคต” และตลาดนัดพบแรงงาน

24 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ “เตรียมความพร้อมก้าวไปในอนาคต” และตลาดนัดพบแรงงาน โดยมี นางปรานี คุรุเวฬุกรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ราชันย์ อุทัย…

การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำและตรวจสอบ ตารางเรียน ตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2564

24 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำและตรวจสอบ ตารางเรียน ตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี จ.ส.อ.เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะครู…

ประชุมชี้แจงการจัดสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

23 – 24 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) นำโดย รองศาสตราจารย์ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย…

จัดประชุมคณะครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก

23 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมคณะครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 27…

จัดประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงาน ของอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ ปีงบประมาณ 2564

17 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงาน ของอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ ปีงบประมาณ 2564 โดยมี ดร.อารักษ์ พรประภา ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย…