งานอาชีวศึกษาบัณฑิตร่วมกับแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)

27 ธันวาคม 2564 งานอาชีวศึกษาบัณฑิตร่วมกับแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางปราณี คุรุเวฬุกรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ผู้แทนสถานประกอบการ หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร ฯ ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ