นายโสภณ กันภัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พร้อมคณะ เข้าประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษาที่ขอเปิดการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)

4 มกราคม 2565 นายโสภณ กันภัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พร้อมคณะ เข้าประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษาที่ขอเปิดการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางปรานี คุรุเวฬุกรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้ารับการประเมิน ฯ ณ ห้องประชุมทองขาว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ