รายงานการรับสมัครงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2565

รายงานการรับสมัครงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2565

งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำข้อมูลการรับสมัครงานความต้องการแรงงานในสถานประกอบการภายในจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 รายละเอียดดังนี้