รายงานการรับสมัครงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

รายงานการรับสมัครงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำข้อมูลการรับสมัครงานความต้องการแรงงานในสถานประกอบการภายในจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 รายละเอียดดังนี้