เอกสารที่ใช้สำหรับการส่งเกรดให้งานวัดผล

เอกสารที่ใช้สำหรับการส่งเกรดภาคเรียนที่ 1/2563 ให้งานวัดผล แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินด้านคุณธรรม และแบบรายงานสรุปการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง (Excel)

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ผ่านระบบ ศธ.02 ออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ผ่านระบบ ศธ.02 ออนไลน์ โดยนักเรียน นักศึกษา สามารถตรวจสอบผลการเรียน โดยวิธีขั้นตอนตามด้านล่าง https://std2018-training.vec.go.th/web/Login.htm?mode=indexStudent

การลงทะเบียนเรียน ปรับพื้นฐาน ปรับระดับ เรียนเพิ่ม และการลงทะเบียน เรียนซ้ำ ในช่วงภาคฤดูร้อน 2562

สำหรับนักศึกษา ระดับ ปวส. ที่จะต้องทำการลงทะเบียนเรียน ปรับพื้นฐาน ปรับระดับ เรียนเพิ่ม ในช่วงภาคฤดูร้อน ให้มาทำการลงทะเบียนในวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 เตรียมเอกสารแนบขอลงทะเบียนดังนี้ – สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) นั้น บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการโดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังนี้ ดาวน์โหลดหนังสือ…

นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวส.1 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

การศึกษาเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของมนุษย์ การเรียนรู้ในปัจจุบันนั้นเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งความรู้ในบางอย่างนั้นไม่สามารถได้ในตำรา แต่ควรที่จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สถานที่จริง ดังนั้นการศึกษาดูงานจจึงเป็นการจัดการเรียนรู้แบบนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดองค์ความรู้และได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ของอุตสาหกรรม แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ โดยได้นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 เข้าศึกษาดูงาน…

โครงการตลาดนัดพบแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2562

5 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการร่วมกับกรมการจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการตลาดนัดพบแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และผู้ว่างงานสนใจเข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุม T – VET วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

โครงการปัจฉิมนิเทศ “เตรียมความพร้อมก้าวไปในอนาคต”

5 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ “เตรียมความพร้อมก้าวไปในอนาคต” โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คุณปราณี คุรุเวฬุกรณ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ…

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

นักเรียนนักศึกษา และครูผู้ควบคุม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 3…

การประชุมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือด้านการจัดการเรียนการสอน ในการพัฒนาสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562

23 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือด้านการจัดการเรียนการสอน ในการพัฒนาสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม…