ข้อมูลอาคารสถานที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

อาคารสถานที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการในปัจจุบัน

  • มีเนื้อที่ 76 ไร่
  • มีอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการ จำนวน 26 หลัง
  • มีบ้านพักและแฟลต ครู – อาจารย์ นักการภารโรง จำนวน 17 หลัง

พื้นที่และสิ่งก่อสร้าง

อาคารเรียน

ลำดับที่
ชื่ออาคาร

ประเภท อาคาร

(ชั้น)

จำนวน

(หลัง)

พื้นที่ ใช้สอย

(ตาราง เมตร)

ปี พ.ศ

(สร้าง)

1
อาคาร เรียน 1
4
1
1,881
2520
2
อาคาร เรียน 2
2
1
1,840
2512
3
อาคาร เรียน 3
3
1
1,701
2525
4
อาคาร เรียน 4
4
1
1,600
2522
5
อาคาร เรียน 5
4
1
3,240
2535
6
อาคาร เรียน 6
4
1
1,276
2536
7
อาคาร เรียน 7
4
1
4,000
2538
8
อาคาร เรียน 8
4
1
9
อาคาร ชั่วคราว
2
2
560
2537

อาคารฝึกงาน

ลำดับ ที่
ชื่ออาคาร

ประเภทอาคาร

(ชั้น)

จำนวน

(หลัง)

พื้นที่ใช้สอย

(ตาราง เมตร)

ปี พ.ศ

(สร้าง)

1
ช่างยนต์
2
1
704
2512
2
ช่างไฟฟ้า
2
1
1,008
2512
3
แผนกอาหาร
2
1
1,600
2512
4
ช่างก่อสร้าง
2
1
812
2512
5
ช่างกลโรงงาน
2
1
1,000
2512
6
ช่างเชื่อม
2
1
1,336
2512
7
เทคนิคการผลิต
2
1
3,200
2512
8
เทคโนโลยีแก๊ส
2
1
1,600
2535
9
โรงฝึกงานศิลปกรรม
1
1
832
2525

อาคาร ปฏิบัติการ

ลำดับที่
ชื่ออาคาร

ประเภทอาคาร

(ชั้น)

จำนวน

(หลัง)

พื้นที่ใช้สอย

(ตารางเมตร)

ปี พ.ศ

(สร้าง)

1
อาคารห้องสมุด
2
1
1,881
2520
2
หอประชุม
1
1,840
2512
3
โรงอาหาร 1
1
1,701
2525
4
โรงอาหาร 2
1
1,600
2522
5
อาคารพัสดุกลาง
1
3,240
2535
6
อาคารอำนวยการ
2
1
1,276
2536
7

ห้องน้ำ ห้องส้วม

ห้องส้วมนักเรียนชาย

ห้องส้วมนักเรียนหญิง

2

1

400

100

2522

2522

บ้านพักและแฟลต ครู – อาจารย์ นักการภารโรง

ลำดับที่
ชื่ออาคาร

ประเภทอาคาร

(ชั้น)

จำนวน

(หลัง)

พื้นที่ใช้สอย

(ตาราง เมตร)

ปี พ.ศ

(สร้าง)

1
บ้านพักผู้อำนวยการ
2
1
150
2537
2
บ้านพักครูแบบหลัง
2
5
200
2512
3
บ้านพักครูแบบเรือนแถว
2
5
600
2512
4
บ้านพักแบบแฟลต
4
1
1,128
2538
5
บ้านพักคนงานภารโรง
2
350
2522
รวม
14
2,428