รายงานการรับสมัครงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

รายงานการรับสมัครงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำข้อมูลการรับสมัครงานความต้องการแรงงานในสถานประกอบการภายในจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 รายละเอียดดังนี้

รายงานการรับสมัครงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2565

รายงานการรับสมัครงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำข้อมูลการรับสมัครงานความต้องการแรงงานในสถานประกอบการภายในจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 รายละเอียดดังนี้

การเผยแพร่งานวิจัย เรื่อง การจัดการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

การเผยแพร่งานวิจัย เรื่อง การจัดการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รายละเอียด ที่นี่

ประกาศ ข้อมูลบุคลากรศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล ๒

ข้อมูลบุคลากรศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล ๒  

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Aircraft จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Aircraft จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) รายละเอียด คลิกที่นี่

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (อาคารแฟลต 14 หน่วย 1 หลัง)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด คลิกที่นี่ ข้อกำหนดและขอบเขตงานก่อสร้างอาคารแฟลต รายละเอียด คลิกที่นี่

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ว่าด้วยเครื่องแบบและการตรวจร่างกายของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2563

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ว่าด้วยเครื่องแบบและการตรวจร่างกายของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ว่าด้วยความประพฤติและการพิจารณาโทษของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2563

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ว่าด้วยความประพฤติและการพิจารณาโทษของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่

เอกสารที่ใช้สำหรับการส่งเกรดให้งานวัดผล

เอกสารที่ใช้สำหรับการส่งเกรดภาคเรียนที่ 1/2563 ให้งานวัดผล แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินด้านคุณธรรม และแบบรายงานสรุปการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง (Excel)