ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

📌โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) https://drive.google.com/open?id=1WApgB-4lUIanTgHllq_QGYg50GqLJKW4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) https://drive.google.com/open?id=1LDBqvh494ns3_1m5pKDIPfyq9OqdrJsK กำหนดการรายงานตัว และลงทะเบียนมอบตัวดังนี้1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ให้รายงานตัวโดยการชำระเงินผ่าน บมจ.…

ข่าวประชาสัมพันธ์

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม สามารถ Inbox มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2563

ประกาศ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2563 โดยจะพิจารณาคัดเลือกแทนการทดสอบ นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง…

การซ่อมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ปวส.2 และนักศึกษาตกค้างที่มีผลไม่ผ่านกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรม ไปยังนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้นปวช. 3 ปวส.2 และนักศึกษาตกค้างที่มีผลไม่ผ่านกิจกรรมตามตามประกาศของวิทยาลัยในเรื่องการซ่อมกิจกรรมได้กำหนดให้ นักเรียน นักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสาภายในวิทยาลัย แต่เนื่องด้วยขณะนี้วิทยาลัยประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ดังนั้นวิทยาลัยจึงกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาทำจิตอาสาภายในชุมชนของตนเองโดยให้ นักเรียน นักศึกษาทำจิตอาสาได้วันละไม่เกิน 4 ชั่วโมง และให้ผู้นำชุมชน…

การจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

20 มีนาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) โดยมี จ.ส.อ.…

การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กำหนดแนวทางและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

18 มีนาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กำหนดแนวทางและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพิจารณาข้อราชการและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร…

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีข้อสั่งการในการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019…

ขั้นตอนการกรอก v-cop นักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562

นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ‼️📌ให้นักเรียน นักศึกษาทำตามขั้นตอน ดังนี้1. ติดต่องานแนะแนว เพื่อกรอกแบบติดตามนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 25622. ติดต่องานศูนย์ข้อมูล เพื่อกรอกข้อมูล…

แจ้งแนวทางการซ่อมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 และ ปวส.2 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการเรื่อง แจ้งแนวทางการซ่อมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 และ ปวส.2 – แจ้งยกเลิกการปฐมนิเทศก่อนซ่อมกิจกรรม ในวันที่ 20 มีนาคม 2563📌 โดยเร่งรัดให้นักเรียน นักศึกษามาดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดการที่แจ้ง และส่งเล่มรายงานพร้อมภาพประกอบการทำกิจกรรมจิตอาสาภายในวิทยาลัย📌 ภายในวันที่ 30…