ประกาศ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะ รถตู้โดยสาร 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ราคา 1,364,000 บาท

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะ รถตู้โดยสาร 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,364,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)…

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) พุทธศักราช 2560

24 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) พุทธศักราช 2560 โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะครู…

แผนกวิชาการตลาด จัดโครงการเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ อบรมบุคลิกภาพนักขาย ให้กับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด

19 กุมภาพันธ์ 2563 แผนกวิชาการตลาด จัดโครงการเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ อบรมบุคลิกภาพนักขาย โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะครู และนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการ…

แผนกวิชาโลจิสติกส์ จัดการแข่งขันกีฬาสี LOGISTICS SPORT DAY 2020 ณ สนามลานกีฬา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

19 กุมภาพันธ์ 2563 จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ LOGISTICS SPORT DAY 2020 โดยมี นางสาวสุนันท์ ฉัตรนิเทศตระกูล หัวหน้าแผนกวิชาโลจิสติกส์…

ชมรมวิชาชีพวิจิตรศิลป์ ชมรมวิชาชีพออกแบบ และชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต จัดนิทรรศการ การแสดงผลงานทางศิลปะ โครงการ Art For Life “ศิลปะชีวิต” และโครงการ Art market ตลาดสินค้า Handmade ของนักเรียน นักศึกษา

19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ชมรมวิชาชีพวิจิตรศิลป์ ชมรมวิชาชีพออกแบบ และชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต จัดโครงการนิทรรศการ การแสดงผลงานทางศิลปะ โครงการ Art For Life “ศิลปะชีวิต”…

ทัศนศึกษา นักศึกษาแผนกวิชาโลจิสติกส์ สัมนาเชิงปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

15 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาโลจิสติกส์ เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ การปฎิบัติการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิผล ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

การเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะฝีมือนักเรียน นักศึกษาในโครงการ T-TEP (T-TEP Student Skills Contest) ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะฝีมือนักเรียน นักศึกษาในโครงการ T-TEP (T-TEP Student Skills Contest) ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 12-14…

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรไท ธิธรรม นางสาววรรณษา โกสุม นางสาววาสนา สังข์อุไร นางสาวรัตติกา จำปาทอง นักศึกษาแผนกวิชาโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับ ปวส. ครูผู้ควบคุม…

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รายละเอียด คลิกที่นี่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ติดต่อ…