สาขาวิชาที่เปิดเรียนเปิดสอน

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดการเรียนการสอน จำนวน 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ระดับเทคโนโลยีบัณฑิต (ป.ตรี)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา
ลำดับที่
สาขาวิชา
 
สาขางาน
อุตสาหกรรม
1
ช่างยนต์
ยานยนต์
2
เครื่องมือกล
ช่างกลโรงงาน
แม่พิมพ์โลหะ
แม่พิมพ์พลาสติก
3
ช่างเชื่อมโลหะ
โครงสร้าง
4
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ไฟฟ้ากำลัง
5
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
6 ก่อสร้าง
ก่อสร้าง
7 ช่างเขียนแบบเครื่องกล
เขียนแบบเครื่องกล
8 ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
9 อุตสาหกรรมฟอกหนัง
อุตสาหกรรมฟอกหนัง
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
10
พณิชยการ
การบัญชี
การตลาด
ธุรกิจค้าปลีก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรม
11
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ
12
แฟชั่นและสิ่งทอ
แฟชั่นดีไซน์
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
13
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
การโรงแรม
ศิลปกรรม
14
ศิลปกรรม
วิจิตรศิลป์
การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
อุตสาหกรรม
1
เทคนิคเครื่องกล
เทคนิคยานยนต์
เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง
2
เทคนิคการผลิต
ช่างกลโรงงาน
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
แม่พิมพ์โลหะ
แม่พิมพ์พลาสติก
3
เขียนแบบเครื่องกล
ออกแบบและเขียนแบบการผลิต
4
เทคนิคโลหะ
เทคนิคการเชื่อมโลหะ
5 ไฟฟ้า
ไฟฟ้ากำลัง
6 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
7 ช่างก่อสร้าง
8 เขียนแบบเครื่องกล
ออกแบบและเขียนแบบการผลิต
9
เทคนิคอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการผลิต
10 ช่างอากาศยาน
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
11
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
12
การบัญชี
การบัญชี
13
การตลาด
การตลาด
ธุรกิจการบริการงานยานยนต์
14
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
15
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาเว็บเพจ
16 การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการคลังสินค้า
คหกรรม
15
อาหารและโภชนาการ
การประกอบอาหาร
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
16
การโรงแรมและการบริการ
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ระดับเทคโนโลยีบัณฑิต (ป.ตรี)
1 เทคโนโลยียานยนต์(ต่อเนื่อง)