หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในวิทยาลัยฯ

ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

9
Operator
225
หมวด วิชาสังคม
250
แผนก วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 1)
201
ประชา สัมพันธ์
226
หมวด วิชาภาษาไทย
251
แผนก วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 3)
202
ผู้ อำนวยการ
227
หมวด วิชาภาษาอังกฤษ
252
แผนก วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
203
รองฯ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
228
ห้อง สมุด
253
LAB กลาง นิวเมติกส์
204
งาน ศูนย์ข้อมูลฯ
229
ร้าน สวัสดิการ
254
LAB กลาง เขียนแบบ
205
รองฯ ฝ่ายวิชาการ
230
แผนก วิชาไฟฟ้า
255
หมวด วิชาพลานามัย
206
งาน วัดผล
231
แผนก วิชาไฟฟ้า
256
ห้อง กิจกรรมลูกเสือ
207
ห้อง อาหารครู + ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต
232
แผนก วิชาช่างกลโรงงาน 1
257
บ้าน พัก ผู้อำนวยการ
208
งาน สารบรรณ
233
แผนก วิชาช่างยนต์
258
209
รองฯ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
234
แผนก วิชาช่างก่อสร้าง
259
ป้อม ยาม (งานปกครอง)
210
งาน บุคลากร
235
แผนก วิชาช่างเชื่อม
260
ห้อง ขายหนังสือ
211
งาน การเงิน
236
งาน ทวิภาคีและงานเทียบโอน
261
ช่าง ยนต์ (ตึก F)
212
งาน ทะเบียน
237
งาน พัสดุกลาง
262
213
งาน เอกสารการพิมพ์
238
งาน พัสดุกลาง (สายนอก)
263
214
ห้อง พยาบาล
239
แผนก วิชาอาหารและโภชนาการ
264
215
งาน แนะแนว
240
แผนก วิชาคหกรรม (ทั่วไป)
265
แผนก วิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
216
งาน กิจกรรม
241
แผนก วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย (ผ้า ชั้น 3)
217
รองฯ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา (งานปกครอง)
242
แผนก การโรงแรม
218
ห้อง ครูเวร
243
แผนก วิชาวิจิตรศิลป์
เบอร์ โทรศัพท์สายนอก
219
แผนกบัญชี (พาณิช ชั้น 2)
244
แผนก วิชาหัตถกรรม
02-323-9009
220
แผนก การขาย,การตลาด (พาณิช ชั้น 3)
245
แผนก วิชาช่างเครื่องมือวัด
02-323-9680
221
งาน ประกันคุณภาพการศึกษา
246
แผนก วิชาช่างแม่พิมพ์โลหะ
02-323-9764
222
งานหลักสูตรและการสอน
247
แผนก วิชาช่างแม่พิมพ์พลาสติก
02-323-9917
223
หมวด วิชาคณิตศาสตร์
248
แผนก วิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
เบอร์ FAX
224
หมวด วิชาวิทยาศาสตร์
249
แผนก วิชาเทคนิคพื้นฐาน
02- 323-9010

Reception of Samutprakan Technical College