header

  1. สรุปผลการรับสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 สมัครได้ทุกวันดัวยตัวเองที่งานทะเบียน เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-323-9009, 02-323-9680, 02-323-9917 ต่อ 212

คลิก!!! เพื่อดูผลสรุปยอดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศผลการจัดสรรนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตา ประจำปีการศึกษา 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 06 พฤษภาคม 2558
ประกาศผลการจัดสรรนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตา ประจำปีการศึกษา 2559

     การรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีก่ีศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการให้โอกาสนักเรียนระดับประกาศนีย...

ประกาศผลการจัดสรรนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา ประจำปีการศึกษา 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 06 พฤษภาคม 2558
ประกาศผลการจัดสรรนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการได้พิจารณาคัดเลือก จัดสรรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสมุทรปราการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกา...

โครงการกิจกรรมสัปดาห์วันครู สานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน

Written bySuper User
on 22 มกราคม 2559
โครงการกิจกรรมสัปดาห์วันครู สานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน

    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีกิจกรรมกำหนดคำขวัญ หนึ่งคำขวัญหนึ่ง...

ฝนตกน้ำท่วมถนนสุขุมวิท วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการประกาศหยุดเรียน 1 วัน ในวันที่ 20 มกราคม 2559

Written bySuper User
on 21 มกราคม 2559
ฝนตกน้ำท่วมถนนสุขุมวิท วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการประกาศหยุดเรียน 1 วัน ในวันที่ 20 มกราคม 2559

     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ นานกว่า 5 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 01.00 - 05.00 น. ส่งผลให้มีน้ำท่วม...

การประชุมเครือข่ายกลุ่มสวนหลวง ร.9 เพื่อเพิ่มศักยภาพและป้องกันปัญหานักเรียน นักศึกษาทะเลาะวิวาท

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 19 มกราคม 2559
การประชุมเครือข่ายกลุ่มสวนหลวง ร.9 เพื่อเพิ่มศักยภาพและป้องกันปัญหานักเรียน นักศึกษาทะเลาะวิวาท

การประชุมเครือข่ายกลุ่มสวนหลวง ร.9 เพื่อเพิ่มศักยภาพและป้องกันปัญหานักเรียน นักศึกษาทะเลาะวิวาท ตามนโยบาย สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ และพิธีปล่อยขบวนรถจัก...

กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก และลงทะเบียน ประจำปี 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 06 พฤษภาคม 2558
กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก และลงทะเบียน ประจำปี 2559

ปฎิทินการรับสมัคร สอบคัดเลือก และลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่..

การจัดสรรนักเรียนระดับปวช.3 เข้าศึกษาต่อ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 06 พฤษภาคม 2558
การจัดสรรนักเรียนระดับปวช.3 เข้าศึกษาต่อ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559

  การรับนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ให้โอกาสนักเรียน ระดับ ปวช.3 ได้เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.โดยจัดสรรเข้าศึ...

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นกรณีพิเศษ (โควต้า)

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 06 พฤษภาคม 2558
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นกรณีพิเศษ (โควต้า)

  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นกรณีพิเศษ(โควต้า)ประจำปีการศึกษา 2559  คลิกที่นี่..

  1. ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยฯ

แบบฟอร์มการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 06 พฤษภาคม 2558
แบบฟอร์มการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี

  แบบฟอร์มการสนับสนุนเก็บเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่..

ขอแสดงความยินดี

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 06 พฤษภาคม 2558
ขอแสดงความยินดี

      ขอแสดงความยินดีครูผู้สอนดีเด่น คลิก.     ขอแสดงความยินดีครูที่รับการแต่งตัั้ง คศ.1 คลิก.    &...

ใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 23 พฤศจิกายน 2558
ใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน

   คลิกที่นี่เพื่อดูใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน

ตารางเรียน ตารางสอน ปีการศึกษา 2/2558

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 23 พฤศจิกายน 2558
ตารางเรียน ตารางสอน ปีการศึกษา 2/2558

   คลิกที่นี่เพื่อดูตารางเรียน ตารางสอน ปีการศึกษา 2/2558

  1. ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง / ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไปแบบที่ 2 จำนวน 80 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 09 กุมภาพันธ์ 2559
ข่าวประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไปแบบที่ 2 จำนวน 80 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 80 เครื่อ...

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 17 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างชั่วคราว 1.เจ้าหน้าที่บุคลากร 2.เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที...

ประกาศการประกวดราคาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป (แบบที่ 2)

Written byผู้ดูแลระบบ
on 27 มกราคม 2559
ประกาศการประกวดราคาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป (แบบที่ 2)

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป (แบบที่ 2) จำนวน 80 เครื่อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2559

Written byงานประชาสัมพันธ์
on 17 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2559

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้- เจ้าหน้าที่งานบุคลากร         1...

บริการสารสนเทศ

edltv

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

moe
 v-cop
 gfmis
 bms
vec
r-radio
bpcd
boga
otepc
lmrd
fti

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

0269893
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
314
2234
5573
11689
16620
27498
269893

Forecast Today
984

6.14%
49.68%
1.85%
6.08%
0.03%
36.23%
Online (15 minutes ago):27
27 guests
no members

Your IP:184.72.177.182
  1. ข่าวจากเว็บครูวันดี
ข่าวการศึกษา

Facebook งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

Free business joomla templates