ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564ในการนี้ วิทยาลัย ฯ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) รายละเอียด คลิกที่นี่

โดยมีกำหนดการรายงานตัว และลงทะเบียนมอบตัว ดังนี้

1. ให้นักเรียน นักศึกษารายงานตัว โดยการชำระเงินผ่านเคารน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 23 – 30 เมษายน 2564 มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2,300 บาท (สองพันสามร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร (แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1)

1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร (แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 2)

2. ให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมเอกสารหลักฐานการมอบตัว จำนวน 1 ชุด และหนังสือสัญญาและทะเบียนประวัตินักเรียน นักศึกษา ดังนี้

2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (เอกสารหมายเลข 3)

2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (เอกสารหมายเลข 4)

3. ให้นักเรียน นักศึกษานำเอกสารหลักฐานการชำระเงิน ตามข้อ 1 และเอกสารมอบตัว จำนวน 1 ชุด และหนังสือสัญญาและทะเบียนประวัตินักเรียน นักศึกษา จำนวน 2 ชุด มามอบตัว นักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยติดตามประกาศ วันและเวลาลงทะเบียนมอบตัว จากทางเว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

เพจงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และเฟซบุ๊กงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ทั้งนี้หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว วิทยาลัย ฯ จะถือว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มีความประสงค์ขอสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในภายหลัง