วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยมี นายวิชัย จันทร์จำรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด

23 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยมี นายวิชัย จันทร์จำรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ คณะผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้อง และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมอาคาร 9 ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ