วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมหน่วยงานในกำกับ AMTO – SPTC เพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข คู่มือกระบวนการฝึกอบรม (Training Procedure Manual : TPM) และคู่มือหลักสูตรฝึกอบรม (Course Manual : CM) บรรยายโดย นายประจวบ พงษ์ปรีดา ผู้เชี่ยวชาญ

24 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดประชุมหน่วยงานในกำกับ AMTO – SPTC เพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข คู่มือกระบวนการฝึกอบรม (Training Procedure Manual : TPM) และคู่มือหลักสูตรฝึกอบรม (Course Manual : CM) บรรยายโดย นายประจวบ พงษ์ปรีดา ผู้เชี่ยวชาญ โดยมี จ.ส.อ. ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย จ.ส.อ.เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทองขาว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ