นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2566

10 กันยายน 2566 นายโสภณ กันภัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พร้อมด้วย นายกิจจา บานชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เข้านิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมี จ.ส.อ.เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นางณัฐยา สลับสม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นายนิสสรณ์ สุวรรณวิชาเลิศ หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการนิเทศ ณ ห้องเรียนระดับปริญญาตรี อาคาร 9 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รายละเอียด คลิกที่นี่